KVKK

Anasayfa KVKK

KVVK

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesi olarak kabul edilir.

Kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenmektedir. ZRV GLOBAL, kişisel verileri; genel ilkeler doğrultusunda, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi şartı ile işlemektedir. Şirket, Kanun’da yazılı istisnalar haricinde, kişisel verileri ilgili kişinin açık rızası ile işlemektedir. Şirket, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde öngörülen istisnai hallerde açık rıza olmaksızın kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri işleyebilmektedir.

-Kişisel Verilerin İşlenmesi

Şirketimiz kişisel veri işleme faaliyetlerini Kanun’un 5. maddesinde ortaya konulan veri işleme şartlarına uygun olarak yürütmektedir. Şirket, aşağıdaki haller dışında ilgili kişinin açık rızasını almaktadır.

Kanunlarda açıkça öngörülmesi.İlgili kişinin kişisel verileri, kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde kişinin açık rızası alınmadan hukuka uygun olarak işlenebilecektir. (Örneğin, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik madde 5 uyarınca belirlenen usule göre kimlik tespitinin yapılması). Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması. İlgili kişi eğer fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunuyorsa veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan ilgili kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatını veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde kişinin açık rızası alınmadan kişisel verileri işlenebilecektir (Örneğin, Şirketimiz içinde rahatsızlık geçiren bir ziyaretçimizin revire kaldırılması ve iletişim bilgilerinin kaydedilmesi). Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. ZRV GLOBAL'İN bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarıyla ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde ilgili kişinin açık rızası alınmadan kişisel verileri işlenebilecektir (Örneğin, Şirketimizden bir hizmet alan bir kişinin fatura bilgilerinin alınması). Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. ZRV GLOBAL'İN hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması halinde ilgili kişinin açık rızası alınmadan kişisel verileri işlenebilecektir (Örneğin, MASAK, BTK, BDDK gibi kamu kurumlarınca sorulan sorulara cevap verilmesi ve istenen belgelerin gönderilmesi). Kişisel veri ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.Kişisel verinin, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması halinde açık rıza alınmadan kişisel veriler işlenebilecektir (Örneğin, kurumsal internet sitesinde, kurumsal e-posta adresi yayınlanan bir yetkili ile iletişime geçilmesi). Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde ilgili kişinin açık rızası alınmadan kişisel verileri işlenebilecektir. (Örneğin, olası bir uyuşmazlıkta Şirketimizin yasal haklarının kullanılabilmesi için kişisel verilerin işlenmesi). ZRV GLOBAL'İN meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde ilgili kişinin açık rızası alınmadan kişisel verileri işlenebilecektir (Örneğin, Şirket yerleşkemizin güvenliğinin sağlanması için yerleşke içerisinde yer alan kişilerin temel hak ve özgürlüklerini ihlal etmeyecek şekilde kamera kaydının yapılması). Bir kişisel veri işleme faaliyetini hukuka uygun kılan bir ya da birden fazla kişisel veri işleme şartı aynı anda uygulanabilmektedir.

-Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Bir takım kişisel veriler, Kanun gözünde hassas kabul edilmiş ve özel koruma kuralları ile alınması gereken özel tedbirler öngörülmüştür. Özellikle, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyeti ve/veya ayrımcılık gibi durumlara sebep olma riski taşıyan kişisel veriler, Kanun’un 6. maddesinde “özel nitelikli” olarak belirlenmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

ZRV GLOBAL , özel nitelikli olarak belirtilen kişisel verilerin işlenmesi faaliyetini Kanun’un 6. maddesinde ortaya konulan veri işleme şartlarına uygun olarak yürütmektedir. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemler alınmaktadır.

Özel nitelikli kişisel veriler, kural olarak ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenmemektedir. Ancak, Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması kaydıyla, aşağıdaki hallerde ilgili kişinin açık rızası olmamasına rağmen özel nitelikli kişisel verileri işlenebilecektir.